Privacyverklaring Logeerderij de Kukel – versie 2021

Wie zijn wij?
Logeerderij de Kukel is gevestigd te Zwaag, Dorpsstraat 147 A. Heeft u vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Logeerderij de Kukel, dan kunt u contact opnemen met info@logeerderijdekukel.nl

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Bent u gast (geweest) bij Logeerderij de Kukel? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met elkaar hebben uit te kunnen voeren en de diensten te factureren. Als u gast bent, dan zijn wij ook wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken in een zogeheten nachtregister. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor deze doeleinden. Heeft u contact met ons gezocht om een andere reden dan een reservering? Dan verwerken wij de gegevens die u ons verstrekt om uw contactverzoek af te kunnen handelen.

Wat zijn onze bewaartermijnen?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verkregen, tenzij wij een wettelijke bewaartermijn hebben.
– Gegevens van onze administratie zijn wij verplicht 7 jaar te bewaren
– Gegevens over uw reservering bewaren wij 1 jaar

Wat zijn uw rechten?
Uiteraard heeft u als betrokkene bepaalde rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U heeft op grond van de AVG:
a. het recht op inzage in het dossier;
b. het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken indien wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken;
c. het recht op wissen van uw persoonsgegevens indien:

  • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt
  • de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt
  • Logeerderij de Kukel hiertoe wettelijk verplicht is
  • U succesvol een bezwaar aantekent tegen de verwerking. Een klacht indienen kan bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
    Of u succesvol een beroep kunt doen op uw rechten is afhankelijk van een aantal factoren. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen één maand behandelen. Eventueel kunnen wij – afhankelijk van de complexiteit van het verzoek of de hoeveelheid – de termijn verlengen met twee maanden.

Logeerderij de Kukel neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om enige vorm van misbruik tegen te gaan.
Voor een beroep op één van uw rechten, of voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met info@logeerderijdekukel.nl